BILL2MAIL שמחים להעמיד לרשותך שירות קבלת חשבונותיך ישירות לתיבת הדוא”ל שלך

עם פלטפורמת השירותים המוניציפליים Multi Application System) MAST)

השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה כמנוי ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.

אנא בחר את הרשות המקומית לרישום לשירות:

* ברשימה מופיעות רק הרשויות אשר תומכות בשליחה חשבונית למייל